Prihlásenie
Nová registrácia
Nákupný košík

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.skmoda.sk je:

Dunya s.r.o.
Pod Trnkami 20
94901 Nitra

ICO: 48149322
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery a ostatné údaje uvedené na našej web stranke sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.


OBJEDNÁVKA:

Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky zákazník svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár pre platbu.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

O stornovanie objednávky môžete požiadať ak je v štádiu prijatá a nevybavená emailom prípadne telefonicky. Telefonicky na čísle 0917 130 290, prípadne SMS-kou, alebo mailom na adrese skmoda@skmoda.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


PLATBA:

Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne:
- poštovou dobierkou najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi, alebo na pošte.
- internet bankingom prevodom na náš účet v Tatrabanke SK9411000000002943004129, z ktorejkoľvek bankovej inštitúcie. Variabilný symbol je číslo objednávky.
- paypal - bezpečný spôsob platby kreditnou kartou. Po obdržaní platby Vám následne zašleme objednaný tovar.


Upozorňujeme našich zákazníkov v ČR, že platba musí byť uhradená vopred na náš bankový účet SK9411000000002943004129 Tatrabanka. Zásielky na dobierku mimo SR nezasielame. Ak je platba uhradená na bankový účet, zákazník tak neplatí žiadne poštovné ani do ČR.


DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

Tovar sa doručuje balíkovou službou Slovenskej pošty. Celková dodacia lehota tovarov je veľakrát závislá od skladových zásob, väčšina tovaru je vždy na sklade, ale máme k dispozícii aj tovar, ktorý na sklade nie je, objednáva sa priamo z USA a dodacia doba tohoto tovaru je cca 21 dní. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom viac ako 21 dní, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.


POPLATKY ZA DORUČENIE TOVARU:

Objednávateľ neplatí žiadné poplatky za poštovné a balné v SR.
Dobierka Slovenská pošta 1.trieda - zdarma

(Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku)
Všetky ceny a poplatky sú konečné s DPH.


PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE:

- dodať správny druh zásielky na základe objednávky zákazníka v určenej cene
- zabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia
- v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup
- zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
- neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.


ZÁKAZNÍK SA ZAVÄZUJE:

- vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia
- v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne čísloZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Na Váš tovar sa vzťahuje záruka po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade že na Vašich hodinkách objavíte chybu, nás prosím kontaktujte e-mailom na skmoda@skmoda.sk a my Vam nasledne odosleme adresu a telefon firmy na Slovensku, ktora reklamy a opravy zabezpecuje. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , kde napíšte:

1. Číslo objednávky, poprípade číslo faktúry
2. Presný názov tovaru
3. Stručný popis závady a okolnosti pri/ po ktorých sa prejavuje závada.
4. Vaše meno a tel. číslo( najlepšie mobil)
V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje ( tak pri hodinkách ako aj pri šperkoch):
1. na poškodenie spôsobené nevhodným používaním alebo starostlivosťou, nehodami, úpravami, neoprávnenými opravami, bežným opotrebením alebo inými príčinami, ktoré nie sú chybami materiálu alebo spracovania.
2. sklo, remienok, náramok a batérie
3. poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí ( napr. vodou, v saune)

Hodinky chránte pred otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, pádom, nárazom, magnetickým poľom, chemickými vplyvmi, vlhkosťou a vodou pokiaľ nie sú označené ako vodotesné. V záručnej dobe neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!

Money back - záruka vrátenia peňazí
Aby ste nákupom na skmoda.sk nepodstupovali žiadne riziko, ponúkame Vám "Záruku vrátenia peňazí". Túto záruku poskytujeme, pretože sme si vedomí, že pri nakupovaní cez internet si nemôžete tovar riadne prezrieť a tak sa môže stať, že si objednáte niečo iné, ako ste si predstavovali.

Podmienky pre vrátenie peňazí:
1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale tak, aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.
3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
4. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

Tovar zasielajte na adresu:
Dunya s.r.o., Pod Trnkami 20, Nitra 94901

 

 

Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo  telefónu a emailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a emailovú adresu.

3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle  zákona O  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „GDPR“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas , aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií  o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s GDPR osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa zakona,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je  Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje  sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu GDPR alebo iného platného právneho predpisu SR.

13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa  týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

 

 

 

Dôležité informácie súvisiace s ochranou osobných údajov


Dunya sro berie ochranu Vašich osobných údajov vážne a prísne dodržiava príslušné právne predpisy.

1. Spoločným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: „Dunya sro“

2. Adresa: Pod trnkami 20 Nitra 94901

3. E-mailový kontakt pre prípady súvisiace s ochranou osobných údajov: info@skmoda.sk

4. Vaše osobné údaje spracúvame za nasledujúcimi účelmi:

a) plnenia zmluvy právny základ- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

5. Kategória spracovávaných osobných údajov sú bežné osobné údaje.

6. Kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom konaní

7. Vaše osobné údaje sú spracovávané úplne, alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a inými než automatizovanými prostriedkami (listinná podoba). Vaše osobné údaje nebudú profilované.

8. Osobné údaje nebudú postupované tretej strane a nebude sa uskutočňovať prenos do tretích krajín.

9. Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracúvané počas obdobia nevyhnutného na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

 10. Vaše práva ako dotknutej osoby:

a) Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame akékoľvek Vaše osobné údaje. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o: - účele spracúvania osobných údajov, - kategórii spracúvaných osobných údajov, - identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o prípadnom príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, - dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, - práve požadovať od nás opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, - práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, - zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás, - existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch sme Vám povinní poskytnúť informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás.

b) Ak osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa takéhoto prenosu osobných údajov.

c) Sme Vám povinní poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky a bezodplatne. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ste požiadali, však už môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Dovoľujeme si upozorniť, že Vaše právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

d) Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje, ako aj právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

e) Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje. Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak uplatníte právo na ich výmaz a - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; - odvoláte svoj súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, na základe ktorého tieto osobné údaje spracúvame, a súčasne neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; - namietate spracúvanie Vašich osobných údajov (viď nižšie právo namietať v prípade právneho základu ako účelu našich oprávnených záujmov) a súčasne neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov v prípade účelu priameho marketingu (viď nižšie právo namietať v prípade účelu vo forme priameho marketingu vrátane profilovania), - osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, - je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

f) Ak sme prípadne zverejnili osobné údaje a sme povinní ich vymazať, sme zároveň povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí prípadne spracúvajú Vaše osobné údaje, o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Predchádzajúce dva odseky však neplatia, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné - na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, - na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, - na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že Vaše právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo - na uplatnenie právneho nároku.

g) Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak - namietate správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia nám umožňujúceho overiť správnosť Vašich osobných údajov, - spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, - už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo - namietate spracúvanie osobných údajov (viď nižšie právo namietať v prípade právneho základu účelu našich oprávnených záujmov), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, môžeme ich iba uchovávať. Inak ich môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Ak sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, sme Vás povinní informovať pred tým, ako obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov zrušíme. Opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania sme povinní oznámiť aj jednotlivým príjemcom osobných údajov okrem prípadu, ak sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak to budete požadovať, sme povinní Vás o týchto príjemcoch informovať.

h) Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávanému na právnom základe účelu našich oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na tomto účele. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje okrem prípadu, ak preukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte tiež právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak využijete toto právo, nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať. Sme povinní Vás výslovne upozorniť (a aj Vás týmto spôsobom upozorňujeme) na obe práva namietať spracúvanie Vašich osobných údajov najneskôr pri prvej komunikácii s Vami, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

i) Máte právo (a nie povinnosť) v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti (napr. v prípade e-mailovej komunikácie a komunikácie cez webovú stránku) Vaše právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

j) Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. To však neplatí, ak je takéto rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami alebo je založené na Vašom výslovnom súhlase; tu sa však rozhodnutia sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje) okrem prípadov, ak sa tieto osobitné kategórie osobných údajov spracúvajú na základe Vášho výslovného súhlasu a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie Vašich práv a oprávnených záujmov. V takýchto prípadoch sme povinní vykonať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a oprávnených záujmov, a teda máte najmä právo požadovať overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom z našej strany, právo vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť takéto rozhodnutie.

k) Máte právo od nás získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe Vášho súhlasu alebo na právnom základe nevyhnutnosti na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktoré ste požadovali, a súčasne sa spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením práva na prenosnosť Vašich osobných údajov nie je dotknuté Vaše právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov (viď vyššie). Upozorňujeme Vás však, že uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

l) Máte právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania ohľadom spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“), sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo ochrana@pdp.gov.sk, tel.: +421 2 3231 3220, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/);

m) Máte ďalšie práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupných napr. na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

n) V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať, a to napríklad prostredníctvom e-mailu alebo listu, ktorý nám môžete vyplnený kedykoľvek doručiť prostredníctvom Kontaktných údajov alebo aj iným vhodným spôsobom. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Sme povinní oznámiť Úradu porušenie ochrany osobných údajov, ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre Vaše práva, a to v zásade do 72 hodín po tom, ako sme sa o ňom dozvedeli. Ak porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, sme povinní bez zbytočného odkladu Vám oznámiť takéto porušenie ochrany osobných údajov. To neplatí, ak - sme prijali primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnili ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, - sme prijali následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia Vašich práv; - by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade sme povinní informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že budete informovaný rovnako efektívne.


Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

 

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0850 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.skPRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ NÁKUP

Exkluzívne značky
Exkluzívne značky

Domov | O nás | Kontakt | Obchodné podmienky
© SKMODA, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené. | created by Weblife
Pridajte sa k našim fanúšikom Pridajte sa
k našim fanúšikom